CLP

Rozporządzenie CLP obowiązująca od 1 grudnia 2010 roku zastępuje wcześniejsze dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (DSD 67/548/WE z późniejszymi zmianami) oraz preparatach niebezpiecznych (DPD 1999/45/WE z późniejszymi zmianami) oraz wprowadza zmiany do rozporządzenia REACH. Jest podstawą do klasyfikacji substancji i mieszanin niebezpiecznych wprowadzając do prawodawstwa europejskiego zapisy systemu GHS.

  • przygotowanie klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • aktualizacja klasyfikacji w świetle nowych danych dot. substancji/mieszaniny lub ze względu na zmiany prawne
  • opracowanie optymalnego składu mieszaniny dla uzyskania minimalnej klasyfikacji
  • zgłoszenie klasyfikacji do odpowiednich urzędów
  • sprawdzenie poprawności klasyfikacji
  • przygotowanie wniosku o zgodę na stosowanie nazwy alternatywnej
  • etykiety CLP / oznakowanie CLP